P -Korvikealkoholit

11170 P -Alko

Osatutkimukset

P -MeOH
P -Ipro
P -Etgly
P -Progly
P -EtOH

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Korvikealkoholien aiheuttama myrkytys.

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen tai lähetettäessä 1 ml (min 0.3 ml) plasmaa. Plasma säilyy 1 vrk huoneenlämmössä, 1 viikon jääkaapissa, muuten pakastettuna.

LÄHETYS: Plasma lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmänä.

Näytteenottokohdan iho puhdistetaan vedellä. Alkoholipitoisia puhdistusaineita ei tule käyttää.

Menetelmä

Kaasukromatografinen

Tekotiheys

Päivittäin

Tulokset valmiina

Päivittäin

Tulkinta

Metanolin aiheuttamia myrkytysoireita voi esiintyä yli 3 mmol/l metanolipitoisuuksilla ja vaikeita oireita voi esiintyä, kun pitoisuus on yli 6 mmol/l. 16-32 mmol/l pitoisuudet merkitsevät vakavaa myrkytystä. Yksilöllinen herkkyys vaihtelee. Metanoli aiheuttamat myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta 12-24 tuntia altistuksen jälkeen. Hengenvaarallinen annos metanolia on 30-60 ml, mutta jo 5-10 ml voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen. Paljon pienemmät määrät voivat johtaa sokeutumiseen. Metanolia käytetään liuotinaineena mm. tuulilasinpesunesteissä, maaleissa ja maalinpoistoaineissa. Metanoli imeytyy täydellisesti ruuansulatuskanavasta ja jakaantuu kudoksiin niiden vesisisällön mukaisesti. Imeytyminen on kuitenkin hitaampaa kuin etanolin johtuen metanolin huonommasta rasvaliukoisuudesta. Toisaalta metanoli eliminoituu elimistöstä selvästi etanolia hitaammin (n. 1.5 g/tunti). Suurin osa metaboloituu ja vain pieni osa poistuu muuttumattomana munuaisten ja keuhkojen kautta. Metanoli hapettuu pääasiassa alkoholidehydrogenaasin katalysoimana formaldehydiksi, joka puolestaan hapettuu nopeasti edelleen muurahaishapoksi. Ensimmäisinä tunteina potilaalla ilmenevät humalatila, pahoinvointi, oksentelu ja vatsakivut. Akuutti pankreatiitti on tavallinen. Latenssivaiheen jälkeen (6-30 h) kehittyy metabolinen asidoosi, hyperventilaatio, sokeus, kouristukset sekä tajunnan lasku. Myrkytyksen selkeimmät oireet ovat vahva metabolinen asidoosi ja sokeutuminen. Etanoli estää metanolin hapettumista kilpailemalla samasta entsyymistä, jolloin etanolia voidaan käyttää metanolimyrkytyksen hoidossa. Etanolin pitoisuuden veressä tulee tällöin olla noin 1-2 promillea (20-40 mmol/l). Metanolin antidoottina voidaan käyttää fomepitsolia. (1 mmol/l = 32.04 mg/l metanolia.)

Etanolia ei normaalisti esiinny plasmassa. Etanolimyrkytys on akuuteista myrkytyksistä yleisin ja selvästi yleisin kuolemaan johtava myrkytys. Etanoli on myös osallisena monien lääkeaineiden aiheuttamissa myrkytyksissä vaikeuttaen niiden oireita, diagnostiikkaa ja hoitoa. Etanoli metaboloituu pääsiassa maksassa vakionopeudella 7 - 8 g/ h (70 kg henkilö). Toksisuutta lisäävät muut keskushermostoa lamaavat aineet. Etanolin pitoisuudella yli 40 mmol/l (2 promillea) on humalatila kliinisesti selvä ja suuremmalla pitoisuudella kuin 60 mmol/l (3 promillea) seuraa tajuttomuus. Yli 100 mmol/l (5 promillea) pitoisuudet johtavat hengityskeskuksen lamaantumiseen ja kuolemaan. Herkkyys etanolin vaikutuksille on kuitenkin yksilöllistä. Alkoholin suurkuluttajilla voidaan tavata korkeita etanolipitoisuuksia ilman kliinisesti selvää humalatilaa. On tavattu jopa yli 10 promillen humalatiloja (200 mmol/l), joista on selvitty hengissä tehokkaalla hoidolla. Lapsilla myrkyllisyysrajat ovat matalammat. (1 promille = 1 g/l = 21,7 mmol/l etanolia.)

Isopropanoli on lähes kaksi kertaa niin toksinen ja narkoottinen kuin etanoli todennäköisesti siksi, että se metaboloituu (hapettumalla asetoniksi) huomattavasti hitaammin kuin etanoli. Eliminaationopeus on n. 2-3 g/h (2-3 kertaa hitaampaa kuin etanolilla). Tappava annos aikuisille on n. 250 ml. Virtsassa on osoitettavissa asetonia jo tunnin kuluttua isopropanolin nauttimisesta. Isopropanoli aiheuttaakin ketonuriaa asetonin muodostumisen kautta. Isopropanolin aiheuttamia myrkytysoireita esiintyy pitoisuuksilla yli 10 mmol/l. Massiivisessa myrkytyksessä veren isopropanolipitoisuus on usein n. 20 mmol/l ja tähän liittyneenä asetonipitoisuus 15-20 mmol/l. Lievemmissä myrkytyksissä isopropanolin pitoisuus on tavallisesti alle 5 mmol/l ja asetonin 2-3 mmol/l. Isopropanolia käytetään pesu-, huuhtelu- ja desinfektioaineena sekä mm. jäänestoaineissa ja kaasutinspriissä. Isopropanoli imeytyy hyvin ruuansulatuskanavasta. Pääosa isopropanolista eliminoituu metaboloitumalla asetoniksi ja vain alle kymmenesosa eritetään muuttumattomana munuaisten ja hengitysilman kautta. Isoropanolin toksisuus on suurempi kuin etanolin, mutta vähäisempi kuin metanolin. Potilas hoidetaan etanolimyrkytyksen tapaan. (1 mmol/l = 60.10 mg/l isopropanolia.)

Etyleeniglykolin aiheuttamia myrkytysoireita esiintyy pitoisuuksilla yli 3-5 mmol/l. Tappava annos on aikuisilla keskimäärin 100 ml, mutta jo 30 ml voi aiheuttaa kuoleman. Lapsilla tappava annos on noin 1-1,5 ml/kg. Etyleeniglykolia käytetään yleisesti pakkas-, jäähdytys- ja jarrunesteissä, jäänpoistoaineissa, kemian teollisuuden liuottimissa ja musteissa. Etyleeniglykoli imeytyy hyvin ruoansulatuskanavasta ja jakaantuu elimistössä suhteessa kudosten vesisisältöön. Etyleeniglykoli ei itse ole myrkyllinen, mutta sen metaboloituessa syntyy erilaisia toksisia aldehydejä ja happoja, mm. glykolialdehydiä, joka aiheuttaa keskushermosto-oireita, sekä muurahais- ja oksaalihappoa, jotka aiheuttavat (metabolisen) asidoosin. "Anion Gap" (= (Na+ + K+) - (Cl- + HCO3-)) suurenee. Kaliumoksalaattisaostumat ja osmoliteettihäiriöt voivat johtaa tubulusnekroosiin ja anuriaan. Etyleeniglykolin oirekuva saattaa muistuttaa myös meningoenkefaliittia tai sepsistä. Etyleeniglykolin metabolia on osittain sama kuin etanolin ja jälkimmäistä voidaankin käyttää terapeuttisesti etyleeniglykolin metabolian hidastamiseksi. (1 mmol/l = 62.07 mg/l etyleeniglykolia.)

Propyleeniglykolin toksisuus on vähäistä, ja sen vuoksi sen erottaminen etyleeniglykolista on tärkeää. Erotusdiagnostiikassa tulisi pystyä sulkemaan pois muut metabolista asidoosia aiheuttavat syyt, kuten salisylaattimyrkytys, diabeettinen ketoasidoosi ja maitohappoasidoosi. Propyleeniglykolia käytetään lentokoneiden jäänpoistoon sekä jäänestoon, lämmönsiirtonesteenä, autojen jäähdytysnesteenä sekä nuuskan, tupakan lisäaineena ja sähkötupakan nesteissä. ( 1 mmol/l = 76.10 mg/l propyleeniglykolia.)

Huomautukset

Tutkimus tehdään tarvittaessa ainoastaan myrkytystapauksissa.