Bakteeri, viljely, virtsasta

1155 U -BaktVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Virtsatieinfektion diagnostiikka

Tyynyvirtsa-, rakkopunktio-, kystoskopia- ja avannevirtsanäytteille sekä erityisryhmille (urologiset potilaat, munuaispotilaat, tehohoitopotilaat ja syvässä neutropeniassa olevat potilaat) pyydettävä erikoisviljely U-BaktEVi (1787).

Esivalmistelu

Ks. www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet

Potilaan valmistautumisen tueksi on olemassa potilasohje www.nordlab.fi/ammattilaisille/ammattilaisen-avuksi/ohjeita-ammattilaisille/potilaille-annettavat-ohjeet

Näyteastia

10 ml säilöntäaineeton (Z-putki)/ CS- tai CCM-säilöntäaineputki

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte otetaan omaan erilliseen putkeen. Kontaminaation välttämiseksi älä tee seulonta- tai muita testejä samasta putkesta, joka on menossa viljelytutkimukseen.

Sairaalassa/terveyskeskuksessa virtsanäytettä laitetaan 10 ml säilöntäaineettomaan putkeen (Z-putki 11ml BD 364915 tai vaihtoehtoisesti 10 ml säilöntäaineeton virtsanäyteputki Greiner 455007), joka toimitetaan heti laboratorioon tai jäähdytetään jääkaapissa ja toimitetaan laboratorioon jäähdytettynä myöhemmin. Säilöntäaineettomaan putkeen otettu näyte säilyy jääkaapissa 1 vrk:n ajan.

Avohoidossa virtsanäytettä laitetaan 10 ml (vakuumin vaatima määrä) säilöntäaineelliseen putkeen: (C&S-säilöntäaineputki 10ml BD 364955 tai vaihtoehtoisesti Vacuette CCM virtsanäyteputki 10 ml, Greiner 455052). C&S -putkessa on miniminäytemäärän ilmaiseva merkkiviiva ja Vacuette-putkessa musta merkki tarran vasemmassa yläkulmassa miniminäytemäärän kohdalla. Mikäli näytemäärä jää vajaaksi, säilöntäaineen osuus näytteessä kasvaa ja voi estää sille herkkien bakteerien mm. Pseudomonas aeruginosan kasvua näytteestä. Säilöntäaineelliset putket tulee näytteen lisäämisen jälkeen sekoittaa huolellisesti kääntämällä ylösalaisin 8-10 kertaa. Putket säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Huom! Potilaan kotona ottama näyte säilytetään jääkaapissa ennen laboratorioon toimitusta. Säilöntäaineelliseen putkeen otettu näyte säilyy huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa 1 vrk:n ajan.

Virtsanäytteen vastaanottanut hoito- tai laboratoriohenkilö merkitsee tutkimuspyynnön esitietoihin toteutuneen ottoajan, ottotavan, miksi näyte on otettu, rakkoajan, antibioottihoidon ennen näytteenottoa sekä tiedon raskaudesta. Näitä tietoja käytetään laboratorioiden työmenetelmien ohjaamiseen ja tulosten arviointiin. Lisätietoja (esim. mahdolliset antibioottiallergiat) voi tarvittaessa lisätä muita tietoja- tai potilashuomautus-kohtaan.

HUOM! Tyynyvirtsanäyte: Tyynystä mahdollisesti irtoavat kuidut voivat aiheuttaa virtaussytometrin tukkeutumisen ja sen vuoksi tyynyllä otetut näytteet tulee pyytää U-BaktEVi (1787)-tutkimuksella, jossa näytteitä ei seulota virtaussytometrilla.

HUOM! Tilaa tutkimus U-BaktEVi jos kyseessä on tehohoito-, urologinen/munuais- tai hyvin neutropeninen potilas tai ottotapana on rakkopunktio, kystoskopia- tai avannevirtsanäyte.

Menetelmä

Virtsanäytteiden seulonta tehdään virtaussytometriaan perustuvalla partikkelilaskijalla. Seulontapositiiviset näytteet ohjautuvat jatkoviljelyyn (U-BaktJVi), josta vastataan bakteeriviljelyn tulkinta ja tarvittavat herkkyysmääritykset.

Tekotiheys

päivittäin, jatkotutkimukset ma-la.

Tulkinta

Seulontatulos ilmoitetaan muodossa negatiivinen tai seulontapositiivinen. Negatiivisten tulosten raja-arvot ovat seuraavat:


Potilasryhmä Leukosyytit (xE6/l) Bakteerit (xE6/l)

Lapset <16 v 17 20
Miehet >16 v 27 80
Naiset >16 v 17 560

U-BaktVi vastataan negatiiviseksi kun sekä leukosyytti- että bakteeritulos alittaa taulukkoon merkityt rajat. Keskimäärin 50% kaikista U-BaktVi-näytteistä vastataan negatiiviseksi seulonnan perusteella.

Viljelylöydöksen kliiniseen tulkintaan vaikuttavat potilaan oireet ja perussairaus, näytteen rakkoaika, näytteenoton onnistuminen ja kemiallisen seulonnan tulokset. Runsas (>E5 bakteeria/ml) yleensä merkitsee infektiota. Oireisella potilaalla ja varsinkin kun rakkoaika on lyhentynyt niukkakin (E3-E4 bakteeria/ml) voi olla merkitsevä. Jos näytteestä kasvaa >2 erilaista mikrobilajia, se viittaa näytteenoton kontaminaatioon ja vastataan sekakasvustona.

Seulontapositiivisista näytteissä vain n. 60 %:ssa kasvaa merkittävä määrä taudinaiheuttajia. N. 15-20%:ssa seulontapositiivisista kasvaa sekakasvustoa, eli kertoo siitä että näytteenotto on epäonnistunut. Lopuissa viljelytulos jää täysin negatiiviseksi, mikä voi johtua mm. siitä että näytteessä on seulontarajan ylittävä määrä leukosyyttejä ilman bakteereita, tai näyte on otettu antimikrobihoidon aikana, jolloin viljleytulos ei ole luotettava. Eli positiivinen seulontatulos ei automaattisesti tarkoita virtsatie-infektiota, vaan lopullinen viljelyvarmistus voi olla myös negatiivinen tai sekakasvustoa.

Tulokset valmiina: Partikkelilaskijaseulontatulos valmistuu n. 2-3h aikana näytteen saapumisesta laboratorioon. Alustava bakteeriviljely-vastaus saadaan viljelyä seuraavana päivänä (ei sunnuntaina). Lopullinen tulos 2-4 työpäivän aikana.

Huomautukset

Virhelähteet:

Näytteen otossa ja sen ajoituksessa, säilytyksessä ja kuljetuksessa tapahtuneet virheet vaikuttavat oleellisesti tuloksen luotettavuuteen.

Väärä negatiivinen seulontatulos voi johtua siitä että taudinaiheuttajaa ei todeta partikkelilaskijalla tai se vaatii erityiskasvatusolosuhteita. Tälläisissa tapauksissa suositellaan pyytämään U-BaktEVi-tutkimus ( 1787 U-BaktEVi).

Munuaistuberkuloosiepäilyssä virtsanäytteestä pyydetään erikseen mykobakteeritutkimus (2812 -TBVi). Sukupuolitautiepäilyssä pyydetään klamydia- ja gonokokki-tutkimus (1738 -CTGCNHO) ns. alkuvirtsanäytteestä.