Perinnöllinen kolorektaalisyöpä, NGS-geenipaneeli: Lynchin syndrooma

11626 B -LYNCH-D

Indikaatio

Epäily Lynchin oireyhtymästä eli ei-polypoottisesta paksusuolisyöpäalttiudesta silloin, kun suvun mutaatio on tuntematon.

Näyteastia

EDTA-putki 3 ml

Näytteen käsittelyohjeet

Näytteeksi otetaan 3 ml laskimoverta EDTA-putkeen. Näytteen esitiedot kirjataan sähköisesti ja mikäli sähköistä yhteyttä ei ole käytettävissä, liitetään mukaan Genetiikan laboratorion lähete, jonka saa laboratorion kotisivuilta (www.nordlab.fi) Lähetteet ja lomakkeet. www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/lahete_genetiikan_laboratorioon_2018_1.pdf

LÄHETYS: OYS:ssa otettu näyte toimitetaan laboratorion asiakaspalveluun. OYS:n ulkopuolella otettu näyte lähetetään osoitteeseen: NordLab Pohjois-Pohjanmaa, Näytteen vastaanotto, Genetiikan laboratorio, Kajaanintie 50, 90220 Oulu. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä. Tarvittaessa näytettä voidaan säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk ennen lähetystä.

Menetelmä

Uuden sukupolven sekvensointimenetelmä (NGS). Tutkimus tehdään käyttäen TWIST Bioscience Comprehensive eksome kirjastokittiä ja Illuminan NextSeq550 laitteistoa. Käytetty NGS-menetelmä ei tunnista toistojaksomutaatioita, uudelleenjärjestymiä, alhaisen osuuden mosaiikkimuotoisia muutoksia ja tietyillä genomin alueilla, esimerkikisi ns. pseudogeenialueilla muutosten tunnistaminen luotettavasti ei aina ole mahdollista.

Tutkimus sisältää geenit: MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM. Tarvittaessa tutkimusta täydennetään perinteisellä Sanger sekvensoinnilla tai MLPA-tutkimuksella. Yleisimmän MLH1-geenin Suomessa esiintyvän mutaation, 3.5 kb:n deleetion (ns. mut1) osoitus tehdään PCR/fragmenttianalyysillä.

Tekotiheys

2x/kk, vastausaika 4-8 vk

Yleistä

Lynchin syndrooma (HNPCC, perinnöllinen ei-polypoottinen kolorektaalisyöpä) on yleisin perinnöllinen paksunsuolensyöpä ja kaikista paksusuolisyövistä noin 5%:n arvioidaan aiheutuvan Lynchin syndroomasta (LS). LS periytyy autosomissa dominantisti ja suomalaisväestössä MLH1 geenin kolme valtamutaatiota aiheuttaa noin 60% tapauksista.

NGS-geenipaneeli sisältää seuraavat geenit: MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM.

Tulkinta

Sekvenssidatan analysointiin ja tulosten tulkintaan käytetään Sophia DDM ja Integrative Genome Viewer (IGV) -analysointiohjelmia. Lisäksi DNA-muutosten kliinisen merkityksen arvioinnissa käytetään populaatiovariaatio- ja varianttitietokantoja. Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto, jossa ilmoitetaan tutkitut alueet, kattavuus kohdealueilla ja todetut muutokset sekä arvioidaan löydöksen kliininen merkitys sekä mahdollisten jatkotutkimusten tarve (esim. vanhempien tutkimukset). Lausunnossa ei ilmoiteta harmittomiksi luokiteltuja variantteja. Menetelmä tunnistaa geenien koodaavien alueiden sekvenssimuutokset (SNV/indel) ja silmukoitumisalueiden läheisyydessä olevat sevenssimuutokset sekä vähintään 2 eksonia kattavat kopiolukumuutokset (CNV). Todetut variantit arvioidaan ACMG-kriteereihin perustuvalla luokittelulla: 5 = patogeeninen, 4 = todennäköisesti patogeeninen, 3 = kliiniseltä merkitykseltään avoin (VUS, variant of unknown significance), 2 = todennäköisesti harmiton, 1 = harmiton. Lausunnossa ilmoitetaan patogeeniset, todennäköisesti patogeeniset sekä kliiniseltä merkitykseltään avoimet (VUS) potilaan ilmiasuun mahdollisesti sopivat variantit.