U -Huumeseulonta, pika, virtsasta

11879 U -HuuPika

Osatutkimukset

U -Amfet-O
U -Trama-O
U -KreaHu
U -pHHu
U -SuhtiHu
U -Bupre-O
U -Bendi-O
U -Koka-O
U -MDMA-O
U -Metam-O
U -Metad-O
U -Opiaa-O
U -Canna-O

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Huumaus- ja lääkeaineiden tai niiden metaboliittien osoittaminen virtsasta. Akuuttien myrkytys- ja tajuttomuustilojen selvittäminen. Testi on tarkoitettu vain terveydenhoidolliseen huumetestaukseen. Sitä ei ole tarkoitettu valvonnalliseen työpaikka- ja oppilaitostestaukseen.

Fentanyylin, metyylifenidaatin, oksikodonin ja pregabalinin seulomiseksi tulee tilata erikseen lisäseulonta 11880 U -HuuPikL (analysoidaan samasta näytteestä).

Katso myös kohdat Varmistukset ja Varmistustutkimukset Tulkinta-osiosta.

Esivalmistelu

Virtsanäyte annetaan mielellään aamuvirtsasta tai virtsasta, joka on ollut rakossa vähintään neljä tuntia, jotta saavutetaan riittävä väkevyys. Mikäli potilas ei saa annetuksi virtsanäytettä, hänelle voidaan antaa lasillinen vettä ja yrittää näytteenantoa puolen - yhden tunnin kuluttua uudelleen.

Näyteastia

2x11 ml säilöntäaineeton putki (Z-putki)

Näytteen käsittelyohjeet

Näyteastiaan olisi saatava vähintään 50 ml virtsaa (kertanäyte). Näytteestä otetaan analysointia varten 10 ml virtsaa kahteen putkeen (2 x 11 ml). Näytteenannossa ja näytteen säilytyksessä tulee huolehtia siitä, että näytettä ei päästä manipuloimaan. Näyte säilyy jääkaapissa 1 viikon näytteenotosta. Lisäseulontapyynnöt (11880 U _HuuPikL) tehdään tästä näyteputkesta. Toinen näyteputki säilytetään pakastettuna laboratoriossa mahdollisia varmistustutkimuksia varten 1 kuukauden ajan.

LÄHETYS: Virtsanäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä.

HUOM: Nordlab Oulun laboratorio ei ota näytteitä valvotusti. Aluelaboratorioissa oma toimintatapa.

Valvottua virtsanäytteenottoa varten on olemassa erilliset ohjeet:

nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/valvottu_virtsanaytteenanto_terveydenhoidollista_huumetestausta_varten.pdf

Nordlabin ohje seuraa THL:n ja Käypähoito suosituksen suosituksia (katso viitteet).

Menetelmä

Immunokemiallinen.

Menetelmä sisältää seuraavat kvalitatiiviset määritykset: amfetamiini, buprenorfiini, bentsodiatsepiinit, kokaiini, ekstaasi, metamfetamiini, metadoni, opiaatit, kannabis ja tramadoli. Lisäksi määritetään virtsan pH, kreatiniinipitoisuus ja suhteellinen tiheys. Kreatiniinin yksikkö on mg/dl. Konversiokerroin mmol/l -pitoisuuden saamiseksi on 0,0884.

Alla on lueteltuna seulonnan herkkyysrajat ja keskimääräiset ajat käytön jälkeen, jolloin huume voidaan vielä todeta.

Perustestipanelin (U -HuuPika, nro 11879) sisältö:

Aine, Herkkyysraja, Toteamisaika

amfetamiini, 500 mikrog/l, 2-3 vrk

bentsodiatsepiinit, 200 mikrog/l, 5 h - 4 vrk riippuen käytetystä lääkeaineesta

buprenorfiini, 10 mikrog/l, 3 vrk

kannabis, 50 mikrog/l, 2-10 vrk / 10-20 vrk *

kokaiini, 300 mikrog/l, 6 - 12 h (enintään 2 vk, jos jatkuvaa käyttöä)

ekstaasi, 500 mikrog/l, 1-3 vrk

metamfetamiini, 500 mikrog/l, 2-3 vrk

metadoni, 300 mikrog/l, 3 vrk

opiaatit, 300 mikrog/l, 1-3 vrk

tramadoli, 100 mikrog/l, 2-5 h

Lisätestipanelin (U -HuuPikL, nro 11880. Tilataan erikseen) sisältö:

Aine, Herkkyysraja, Toteamisaika

fentanyyli, 10 mikrog/l, 1-4 vrk

metyylifenidaatti, 300 mikrog/l, 1-2 vrk

oksikodoni, 100 mikrog/l, 1-3 vrk

pregabaliini, 2000 mikrog/l, ei luotettavasti arvioitavissa (vaihtelee)

* Kannabiksen toteamisaika on satunnaiskäyttäjillä lyhyempi (2-10 vrk) kuin kroonisilla käyttäjillä (10-20 vrk).

Yleistä

Huumeseulonta-tutkimusta voidaan käyttää apuna epäiltäessä myrkytystä, yliannostusta tai huumeiden käyttöä sekä päihdeongelmaisten ja psykiatristen potilaiden seurannassa. Koska useiden huumausaineiden metaboliitit erittyvät virtsaan, on niiden tutkiminen virtsasta käytännöllisin tapa käytön osoittamiseen.

Testaukseen tulee kuulua valmius ohjata positiivisen näytteen antanut hoitoon. Tulosta ei pidä ilman varmistusmääritystä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia seuraamuksia potilaalle tai hänen omaisilleen (katso viitteet).

Manipulaatiotestit (U -pHHu, U -KreaHu, U -SuhtiHu): virtsanäytteestä määritetään myös pH, kreatiniinin pitoisuus ja suhteellinen tiheys, jotka auttavat arvioimaan virtsan mahdollista laimeutta tai manipulaatiota. Analyysikelpoisessa näytteessä pH:n tulisi olla 4-9 välillä, suhteellisen tiheyden 1,005-1,025 ja kreatiniinin 20-100 mg/dl (1,7-8,8 mmol/l).

Mikäli kreatiniini on 10 - 20 mg/dl ja suhti edellä mainituissa rajoissa, näyte on laimeaa, mutta kelpaa analysoitavaksi.

Mikäli kreatiniini on alle 10 mg/dl (alle 0,8 mmol/l )ja/tai suhti on alle 1, näyte on laimeaa.

Mikäli suhti on yli 1,03, näyte on liian konsentroitunutta tai sitä on jollain tavoin manipuloitu.

Mikäli pH on alle 4 tai yli 9, näytettä on jollain tapaa manipuloitu.

Tulkinta

Negatiivinen löydös laimeasta näytteestä ei ole täysin luotettava.

Positiivinen löydös (myös laimeasta näytteestä) osoittaa, että näytteessä on mitattava määrä kyseistä huumetta, sen metaboliittia tai johdannaisainetta. Seulonnan kattavuus on rajallinen, eikä se välttämättä tunnista kaikkia tiettyyn aineryhmään kuuluvia yhdisteitä tai niiden metaboliitteja. Immunokemiallisen huumausaineseulonnan tulos on tarkoitettu potilaiden päivystysdiagnostiikkaan tai potilaan kanssa sovitun vieroitushoidon seurantaan. Tulosta ei pidä ilman varmistusmääritystä käyttää päätöksentekoon, jolla voi olla sosiaalisia, taloudellisia tai juridisia seuraamuksia potilaalle tai hänen omaisilleen (katso viitteet).

Varmistus: Varmistuspyynnön teko: paikkakuntakohtaisesti sovitulla tavalla. Ota yhteyttä omaan aluelaboratorioon.

Varmistustutkimukset: Huumausaineiden seulonnan positiivinen tulos voidaan varmistaa vain massaspektrometrisilla menetelmillä (LC-MS/MS ja GC-MS) akkreditoidussa laboratoriossa. Varmistukseen pyydetään valikoidut yksittäiset huumausainetutkimukset (esim. 1810 U -AmfetCt tai 1820 U -BendiCt). Varmistustutkimukset ovat alihankintatutkimuksia ja vastauksen saamisessa voi mennä useita päiviä. Varmistuspyyntö tulee tehdä 2 viikon sisällä seulontatuloksen on saamisesta. Varmistusanalyysi voidaan pyytää myös seulonnassa negatiiviseksi todetusta näytteestä.

Jos epäillään muiden kuin tähän (tai 11880 U -HuuPikL) tutkimukseen kuuluvien lääke- tai huumausaineiden käyttöä, tulee pyytää tutkimus 1872 U-HuumL-O, joka tunnistaa ja varmistaa laajasti erilaisia huumaus- ja lääkeaineita.

Häiriötekijät: Immunologisissa seulontakokeissa vääriä positiivisia tuloksia saattaa tulla samankaltaisten sallittujen aineiden aiheuttamien ristireaktioiden seurauksena. Alla on lueteltuna mahdollisia ristireaktion aiheuttajia testattaville aineille.

Amfetamiini (AMP): maprotiliini, 3,4-metyleenidioksidiamfetamiini (MDMA), metoksifenamiini, meksiletiini, fentermiini.

Buprenorfiini (BUP): -

Bentsodiatsepiinit (BZD): fluoksetiini, olantsapiini, sertraliini.

Kokaiini (COC): -

Ekstaasi (MDMA): -

Metamfetamiini (MET): metyleenidioksidiamfetamiini (MDMA), efedriini, pseudoefedriini, orfenadriini, adrenaliini.

Metadoni (MTD): doksylamiini, levomepromatsiini, ketiapiini.

Morfiini/opiaatit (OPI): kodeiini, nalorfiini, prokaiini.

Kannabis (THC): efavirentsin virtsaan erittyvät metaboliitit, pantopratsoli

Tramadoli (TML): fensyklidiini, prosyklidiini, O-desmetyylivenlafaksiini.

Fentanyyli (FYL): buspironi, fenfluramiini, hydroksitsiinihydrokloridi, paliperidoni, venlafaksiini.

Metyylifenidaatti (MPD): klooriprotikseeni.

Oksikodoni (OXY): kodeiini, hydrokodoni, hydromorfoni, levorfanoli, naloksoni, naltreksoni, oksimorfoni.

Pregabaliini (PGB): -

Viitteet:

Terveydenhoidollinen päihdetestaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/paihdetestaus/terveydenhoidollinen-paihdetestaus

Huumeongelmat Käypä hoito -suositus 28.09.2022 www.kaypahoito.fi/hoi50041