VRE, Enterokokki, vankomysiiniresistentti, viljely

1788 -VREVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

VRE-kolonisaation selvittäminen

Esivalmistelu

Täytä lähetetiedot huolellisesti. Mikäli sähköistä lähetettä ei ole käytettävissä, tulostettava lähete löytyy osoitteesta: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdf

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte otetaan infektioidentorjunta-/sairaalahygieniayksikön ohjeistuksen mukaisista paikoista (esim. ulosteesta, virtsasta, iholeesioista, infektiofokuksista ja dreenieritteestä). HUOM! näytteenottokohta jätetään puhdistamatta ennen näytteenottoa.

VIRTSA: vähintään 1ml virtsaa 4ml tai 10ml säilöntäaineettomaan putkeen.

MUUT NÄYTTEET: dacronvanutikussa bakteerinäytteen geelikuljetusputkeen. Näyteastiat suljetaan erikseen Minigrip-pussiin tai vastaavaan. Huom! näytetarrat kiinnitetään näyteastiaan, ei pussiin! Näyteet toimitetaan tutkivaan laboratorioon mahdollisimman pian, mielellään saman päivän aikana.

NÄYTTEIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS: Näytteet voidaan säilyttää huoneenlämmössä, jos toimitus tutkivaan laboratorioon tapahtuu samana päivänä. Yön tai viikonlopun yli säilytys jääkaapissa. Lyhytkestoinen kuljetus huoneenlämmössä, muutoin kuljetus jääkaappilämpötilassa.

Jos samanaikaisesti halutaan pyytää useita resistenttien bakteereiden seulontaviljelyitä (MDRS, MRSA, VRE), pitää jokaiselle tutkimukselle olla oma näyte. Uloste-, dreenierite- tai imulimanäyte voidaan kerätä ensin yhteen astiaan, josta näytettä siirretään vanutikulla eri geelikuljetusputkiin.

Menetelmä

Selektiivinen rikastusviljely. Enterococcus faecalis ja Enterococcus faecium -kannat tunnistetaan, niille tehdään herkkyysmääritykset ja vanA/vanB-geenimääritys. Löydetyt VRE-kannat lähetetään THL:lle tarkempaa tyypitystä varten.

TULOKSET VALMIINA: 3-5 vrk kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. THL:n tyypitystuloksista ei rutiinisti anneta erillistä vastausta.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Yleistä

VRE (vankomysiinille resistentti enterokokki) käsitteenä sisältää vankomysiinille resistentit Enterococcus faecium ja Enterococcus faecalis -kannat. Näillä lajeilla vankomysiiniresistenssin taustalla on useimmiten vanA- tai vanB-geeni. Enterokokit ovat luonnostaa resistenttejä useille antibiooteille, joten myös vankomysiinille resistentin enterokokkikannan aiheuttama infektio voi aiheuttaa merkittäviä hoidollisia ongelmia. Tämän vuoksi VRE-kannat ovat infektiontorjunnan kannalta merkittäviä löydöksiä.

Vankomysiiniresistenssiä tavataan luonnostaan E. gallinarum ja E. casseliflavus -kannoilla. Lisäksi myös muut enterokokkilajit (esim E. avium) voivat olla vankomysiinille resistenttejä vanA-, vanB- tai jonkin muun van-geenin omaamisen seurauksena. Näitä kantoja ei kuitenkaan lueta VRE-kannoiksi.

Tulkinta

Näytteestä vastataan löydetyt VRE-kannat. Positiivinen löydös osoittaa VRE-kantajuuden.

Mikäli näytteestä ei löydy VRE-kantaa, vastataan NEGATIIVINEN. Infektiontorjuntayksikön ohjeiden mukainen määrä negatiivisia tuloksia sulkee pois VRE-kantajuuden mahdollisuuden.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Väärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte.

HUOM! Osastoa tai muuta yksikköä koskeva laaja seulonta (>15 näytettä) vaatii laboratoriolta etukäteisvalmisteluja. Tästä syystä on aina ilmoitettava etukäteen mikrobiologian laboratorioon (puh. 040 635 6305) seulonnan suunniteltu ajankohta ja oletettu näytemäärä.