Tromboplastiiniaika, INR-tulostus, plasmasta

4520 P -TT-INR

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Oraalisen antikoagulanttihoidon seuranta

Näyteastia

3.2% Na-sitraattiputki(0.109M)

Näytteen käsittelyohjeet

NÄYTE: 2.7 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.3 ml 3.2 % Na-sitraattia. Lapset: 1.8 ml laskimoverta putkeen, jossa on 0.2 ml 3.2 % Na-sitraattia. Plasma- tai kokoverinäyte (sentrifugoimaton) säilyy 24 h huoneenlämmössä tai plasma 2 viikkoa pakastettuna. Näytettä ei saa säilyttää +2 - +8 C:ssa. Pakastettu näyte sulatetaan ennen analysointia 37 C:ssa. Alkuperäisessä putkessa tilavuus saa poiketa optimista +/- 10%. Plasma erotellaan sentrifugoimalla 2500 x g 10 min.

LÄHETYS: Plasma- tai kokoverinäyte (sentrifugoimaton) lähetetään huoneenlämpöisenä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa, muutoin plasma pakastettuna.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulokset valmiina

Päivittäin

Yleistä

Tromboplastiiniaika mittaa K-vitamiiniriippuvaisten hyytymistekijöiden toimintaa veren hyytymisessä. Menetelmä mittaa näytteestä hyytymistekijöitä FII, FVII ja FX.

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
ak-hoito 2 - 3
kaikki 0.9 - 1.2

Tulkinta

INR (international normalized ratio) on laskennallinen suure, joka lasketaan kaavalla: www.nordlab.fi/sites/default/files/p-tt-inr_1.jpg

INR:n laskentakaavassa oleva ISI-indeksi (international sensitivity index) huomioi reagenssien herkkyydet ja yhdenmukaistaa tulokset oraalisen antikoagulanttihoidon stabiilissa vaiheessa.

Oraalisen antikoagulanttihoidon yhteydessä on otettava huomioon, että varfariini on altis sekä farmakodynaamisille että farmakokineettisille yhteisvaikutuksille hyvin monien lääkeaineiden kanssa. Tästä syystä antikoagulaatiolääkityksen taso tulee kontrolloida tromboplastiiniaikatutkimuksella tiheämmin, mikäli potilaan muuhun lääkitykseen tehdään muutoksia. Itse testiin sinänsä lääkeaineet eivät vaikuta.

Käytettynä yhdessä muiden lääkeaineiden kanssa varfariinin vaikutus antikoagulanttina voi vahvistua (mm. allopurinoli, amiodaroni, disulfiraami, erytromysiini, fenylbutatsoni, fluvoksamiini, metronidatsoli, norfloksasiini, omepratsoli, propafenoni, simetidiini, sulfonamidit, tamoksifeeni, toremifeeni, imidatsoli- ja triatsoliantimykootit, kinidiini, kiniini, klofibraatti, bentsofibraatti, gemfibrotsiili, lovastatiini, simvastatiini, pentoksifylliini, laajakirjoiset antibakteeriset lääkkeet) tai heikentyä (mm. barbituraatit, griseofulviini, karbamatsepiini, kolestyraami, kolestipoli, rifampisiini, penisilliinit).

Akuutti alkoholin käyttö voi vahvistaa antikoagulantin vaikutusta. Tulehduskipulääkkeiden ja varfariinin yhteiskäyttöä tulee välttää, koska vuotoriski voi lisääntyä.

Huomautukset

HOITOTASO: Oraalisen antikoagulanttihoidon hoitoaluesuositus (American Heart Association ja American College of Chest Physicians, Suomen Lääkärilehti 2000: 55(10): 1105-1107)


INDIKAATIO HOITOALUE

Laskimotromboosin ja keuhkoembolian
ennaltaehkäisy ja hoito INR 2.0-3.0

Systeemisen embolisaation ennaltaehkäisy:
krooninen eteisvärinä,
vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta INR 2.0-3.0

Systeemisen embolisaation ennaltaehkäisy:
tekoläpät INR 2.5-3.5

Yleissuosituksesta poikkeava potilaskohtainen hoitoalue voi olla aiheellinen, jos potilaalla on vuoto- tai tukostaipumukseen vaikuttava yleissairaus tai muu antikoagulaatiohoitoa komplisoiva tekijä. INR-tasoa 4.5 ei tulisi ylittää.

Antikoagulanttihoitoa saamattoman terveen henkilön INR on noin 1.0.