Moniresistentit gramnegatiiviset sauvat, viljely

8426 -MDRSVi

Tiedustelut

Asiakaspalvelu terveydenhuollon ammattilaisille:
Puhelin 030 660 6767
Sähköposti asiakaspalvelu@nordlab.fi

Asiakaspalvelu potilaille: 08 2377 8911

Indikaatio

Infektiontorjunnan kannalta merkittävien moniresistenttien gram-negatiivisten sauvojen kolonisaation selvitys

Esivalmistelu

Täytä lähetetiedot huolellisesti. Mikäli sähköistä lähetettä ei ole käytettävissä, tulostettava lähete löytyy osoitteesta: www.nordlab.fi/wp-content/uploads/2022/03/mikrobiologian_ja_immunologian_tutkimusten_lahetelomake_0.pdfete.pdf

Näytteen käsittelyohjeet

Näyte otetaan infektioidentorjunta-/sairaalahygieniayksikön ohjeistuksen mukaisista paikoista (esim. ulosteesta, virtsasta, iholeesioista, infektiofokuksista ja dreenieritteestä). HUOM! näytteenottokohta jätetään puhdistamatta ennen näytteenottoa.

VIRTSA: vähintään 1ml virtsaa 4ml tai 10ml säilöntäaineettomaan putkeen.

MUUT NÄYTTEET: dacronvanutikussa bakteerinäytteen geelikuljetusputkeen. Näyteastiat suljetaan erikseen Minigrip-pussiin tai vastaavaan. Huom! näytetarrat kiinnitetään näyteastiaan, ei pussiin! Näyteet toimitetaan tutkivaan laboratorioon mahdollisimman pian, mielellään saman päivän aikana.

NÄYTTEIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS: Näytteet voidaan säilyttää huoneenlämmössä, jos toimitus tutkivaan laboratorioon tapahtuu samana päivänä. Yön tai viikonlopun yli säilytys jääkaapissa. Lyhytkestoinen kuljetus huoneenlämmössä, muutoin kuljetus jääkaappilämpötilassa.

Jos samanaikaisesti halutaan pyytää useita resistenttien bakteereiden seulontaviljelyitä (MDRS, MRSA, VRE), pitää jokaiselle tutkimukselle olla oma näyte. Uloste-, dreenierite- tai imulimanäyte voidaan kerätä ensin yhteen astiaan, josta näytettä siirretään vanutikulla eri geelikuljetusputkiin.

Menetelmä

Näyte viljellään selektiivisille elatusainemaljoille. Gram-negatiiviset sauvat tunnistetaan ja niille tehdään herkkyysmääritys. Karbapeneemiherkkyydeltään alentuneille gram-negatiivisille sauvoille tehdään karbapenemaasigeenitesti PCR-menetelmällä. Geenipositiiviset kannat ja muut erikseen määritetyt moniresistentit kannat lähetetään THL:lle tarkempaa selvitystä varten.

TULOKSET VALMIINA: Viljelyvastaukset 2-3 vrk kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon. THL:n tarkempien resistenssigeenimääritysten vastausten viive vaihtelee tapauskohtaisesti.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma-pe)

Yleistä

Moniresistentit gram-negatiiviset sauvat käsitteenä sisältää ESBL-, CPE-, moniresistentit Acinetobacter- ja moniresistentit Pseudomonas aeruginosa -kannat.

ESBL (extended spectrum betalactamase) -kannat ovat laajakirjoista beeta-laktamaasia tuottavia enterobakteereita. ESBL-ominaisuus tekee näistä kannoista resistenttejä kolmannen polven kefalosporiineille.

CPE-kannoiksi luetaan Enterobacteriaceae-heimoon kuuluvat bakteerit, jotka omaavat karbapenemaasigeenin. Karbapenemaasigeenin tuottama karbapenemaasi tekee bakteerikannan resistentiksi karbapeneemeille.

Moniresistentit Acinetobacter-kannat ovat resistenttejä meropeneemille ja/tai imipeneemille. Moniresistenteillä Acinetobacter-kannoilla voi myös olla karbapenemaasigeeni.

Moniresistentit Pseudomonas aeruginosa-kannat ovat resistenttejä keftatsidiimille ja meropeneemille/imipeneemille. Myös nämä kannat voivat omata karbapenemaasigeenin.

Tulkinta

Näytteestä vastataan löydetyt moniresistentit gram-negatiiviset sauvat edellä määritellyllä tavalla. Positiivinen löydös osoittaa moniresistentin gram-negatiivisen sauvan kantajuuden.

Mikäli näytteestä ei löydy moniresistenttiä gram-negatiivista sauvaa, vastaan NEGATIIVINEN. Infektiontorjuntayksikön ohjeiden mukainen määrä negatiivisia tuloksia sulkee pois moniresistenttien gram-negatiivisten sauvojen kantajuuden mahdollisuuden.

Huomautukset

VIRHELÄHTEET: Väärin otettu, kuljetettu tai säilytetty näyte.

HUOM! Selektiivisen viljelytutkimuksen sensitiivisyys karbapenemaasigeenejä omaavien kantojen tunnistuksessa vaihtelee geenistä riippuen. Heikompaa sensitiivisyyttä on havaittu liittyen harvinasempiin karbapenemaasigeeneihin sekä OXA-48-geeniin. Epäiltäessä harvinaisemman geenin tai OXA-48-geenin omaavan kannan kantajuutta suositellaan olemaan yhteydessä mikrobiologian laboratorioon puh. 040 635 6305

HUOM! Mikäli kyseessä on osastoa tai muuta yksikköä koskeva laaja seulonta (>15 näytettä) on tilanteesta aina ilmoitettava mikrobiologian laboratorioon puh. 040 635 6305